Nautilus Boat Club AB Allmänna villkor

senast uppdaterat 2023-01-01

Följande tjänster produceras av Nautilus Boat Club AB (organisationsnummer: 556887-2732). Ett svenskt aktiebolag med huvudkontor på adressen Odelbergs väg 4, 134 40 Gustavsberg (hädanefter ”Nautilus”). Nautilus tjänster (hädanefter ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”) består av följande Tjänster:

Hyrestjänst: I Hyrestjänsten kan båtägare (hädanefter ”Ägare”) erbjuda sina båtar för uthyrning, och båthyrare (hädanefter ”Hyrestagare”) kan hyra Ägarnas båtar.

Båtabonnemang: Båtabonnemangstjänsten omfattar både Nautilus egna och Ägares båtar som så valt att erbjuda dem. Båtabonnemangstjänsten kan användas av alla som registrerat sig i Tjänsten (hädanefter ”Båtabonnent”) i enlighet med den tjänstnivå/Båtabonnemang som de har valt.

Ägare, Hyrestagare eller Båtabonnent kan hädanefter tillsammans kallas ”Användare””Användarna” eller ”Du”.

Innan Användaren kan bruka Tjänsten eller skapa ett användarkonto i Tjänsten (hädanefter ”Användarkonto”) ska Användaren godkänna dessa användarvillkor samt förbinda sig till att godkänna övriga användarvillkor innan brukandet av Nautilus olika Tjänster (hädanefter ”Förbindelse”).

Genom att godkänna användarvillkoren eller bruka Tjänsten godkänner Användaren Förbindelsen som juridiskt bindande.

 

ALLMÄNT

Nautilus fungerar som tjänsteleverantör endast i den omfattning att bolaget förmedlar information och betalningar mellan Användarna samt svarar för Tjänstens kundservice. Utöver det svarar Nautilus för Stadsbåtstjänstens operativa verksamhet.

Denna Förbindelse kompletteras av Hyrestjänstens användarvillkor (hädanefter ”Hyresvillkor”) och/eller användaravtalet som ingås mellan Nautilus och Båtabonnenten (hädanefter ”Användaravtal”). Dessa villkor och/eller avtal ska godkännas av Användaren i det skede, då han eller hon brukar/köper ifrågavarande Tjänster. Ifall dessa användarvillkor och Hyresvillkoren eller Användaravtalet är inbördes oeniga, ges Hyresvillkoren och Användaravtalet företräde.

Nautilus förbehåller sig ensidig rätt att ändra denna Förbindelse. Nautilus informerar Användarna om ändringar i Förbindelsen per mejl eller genom Tjänsten. Ändringarna träder i kraft fjorton (14) dagar efter att information har getts. Genom att använda Tjänsten efter gjorda ändringar godkänner Användaren ändringarna som juridiskt bindande.

Ifall Användaren inte följer denna Förbindelse kan Nautilus radera Användarkontot.

Nautilus kan avsluta (bestående eller tillfälligt) erbjudandet av Tjänsten (eller vilken som helst del av den) antingen till Användaren eller till Användarna överlag, i enlighet med Nautilus eget omdöme och utan förhandsvarning.

Tjänsten får inte användas och Förbindelsen får inte godkännas, ifall (a) Användaren är omyndig och/eller (b) Användaren eller en part som företräder Användaren har förbjudits användandet av Tjänsten på basis av vilken som helst gällande lag.

 

SKAPANDE AV ANVÄNDARKONTO

Användandet av Tjänsterna förutsätter skapande av Användarkonto. Användaren skapar Användarkontot genom att följa registreringslänken och ange behövlig information.

Det är avgiftsfritt att registrera sig som Användare i Tjänsten.

Användarna är ensamt ansvariga för all verksamhet som sker via Användarkontot samt för ett tryggt förvarande, uppehåll och hemlighållande av sitt lösenord samt allt övrigt liknande. Ifall Användaren märker att någon annan har använt hans eller hennes Användarkonto utan Användarens godkännande, ska Användaren meddela Nautilus om detta på mejladressen info@Nautilus.se.

 

ANVÄNDARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten endast till de ändamål som är tillåtna i denna Förbindelse, i vilken som helst tillämplig lag eller författning eller i ett allmänt godkänt regelverk.

Det är förbjudet att registrera användarnamn som strider mot god sed eller kränker andras rättigheter. Nautilus har rätt att stänga Användarkontot ifall Användarens verksamhet strider mot denna Förbindelse, lag eller god sed eller ifall Användaren inte har loggat in i Tjänsten på över tolv (12) månader.

Användaren förbinder sig till att inte verksamma på ett sätt som stör eller på något annat är till skada för Tjänsten eller dess servrar eller nätverk som är kopplade till Tjänsten.

Användarna är ensamt ansvariga för all informering till myndigheter samt skatter och liknande avgifter som orsakas av gällande och tillämplig lag.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra hemsidor. Då du besöker tredje parters hemsidor gör du det på egen risk.

Användaren förbinder sig till att inte i Tjänsten skicka, vidarebefordra eller spara material som är emot god sed eller lagen och att Ägaren inte uppmuntrar någon annan att agera på det ovan beskrivna sättet. Användaren förbinder sig även till att inte i Tjänsten skicka, vidarebefordra eller spara material som är upphovs-, varumärkes- eller immaterialrättsligt skyddat, om inte Användaren uttryckligen fått tillstånd för detta av rättsinnehavaren av den immateriella rättigheten.

Användarna kan skicka meddelanden till varandra i Tjänsten, exempelvis gällande Båtarnas detaljer eller båtkunskaper. All kommunikation ska vara saklig.

Rättigheterna som berör Tjänsten, inklusive de immateriella rättigheterna, tillhör uteslutande Nautilus. Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad enligt gällande lag. Tjänsten kan innehålla material som är upphovs-, varumärkes- eller immaterialrättsligt skyddat. Användaren får inte utan Nautilus eller någon annan rättsinnehavares skriftliga tillstånd sprida, offentliggöra, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt ekonomiskt utnyttja materialet, om inte annat följer av gällande lag.

Användaren överlåter alla sina nuvarande och kommande ekonomiska rättigheter till det material som överförts till Tjänsten. Nautilus kan överlåta de ovan nämnda rättigheterna vidare samt ändra och modifiera innehållet i Tjänsten enligt eget tycke. Användaren behåller oberoende användarrättigheter till det material som överförts till Tjänsten.

 

FÖRBINDELSENS IKRAFTVARANDE, AVSLUT OCH ÖVERFÖRANDE

Förbindelsen träder i kraft då Användaren godkänner Förbindelsen eller använder Tjänsten. Förbindelsen är i kraft tillsvidare. Användaren kan säga upp Förbindelsen utan uppsägningstid per mejl eller genom Tjänsten utan att behöva motivera uppsägandet. För klarhetens skull anges, att då Användaren brukar Hyrestjänsten och/eller Stadsbåtstjänsten, följer man antingen Hyresvillkorens eller Användaravtalets villkor gällande uppsägningen.

Nautilus har ensidig rätt till att överföra Förbindelsen till tredje part. Användaren har inte rätt att överföra denna Förbindelse till tredje part utan Nautiluss skriftliga förhandsgodkännande.

 

TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

På Förbindelsen samt förhållandet mellan Användaren och Nautilus tillämpas svensk lag bortsett från lagvalsregler.

I tvistlösning följs Hyresvillkorens samt Användaravtalets villkor.

 

ÖVRIGT

Ifall det existerar oenighet mellan den svensk-, och engelskspråkiga versionen av denna Förbindelse har den svenskpråkiga versionen företräde. Ifall det existerar oenighet mellan dessa användarvillkor och Hyresvillkoren eller Användaravtalet, har Hyresvillkoren och Användaravtalet företräde.